GİZLİLİK POLİTİKASI

Sözleşme’de belirtilen şartlar ve kurallar dahilinde Uygulama’dan yararlanmak amacıyla kendinizle ilgili bir takım kişisel bilgi ve verileri ILONSI ile paylaşmanız gerekmektedir. ILONSI, Gizlilik Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Kullanıcı bu değişikliklerden elektronik posta gibi yöntemlemlerle haberdar edilecektir. Değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

Sizlere ait kişisel verilere ilişkin ne tür işlemler yapıldığı hakkında lütfen aşağıda yer alan bilgileri dikkatlice okuyarak inceleyeniz. Gizlilik Politikası’nı kabul edip bir sonraki aşamaya geçmekle burada yazılı olan hususları ve kuralları okuyup kabul etmiş olacaksanız. Kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız Uygulama’ya kayıt olarak hizmetten yararlanmamanız ve bir sonraki adıma geçmemeniz gerekmektedir.

1. Tarafımızca İşlenen Kişisel Veriler

 • Tarafınızca Doğrudan Verilen Kişisel Veriler:
 • Kullanıcı adınız, şifreniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ikametgâh adresiniz ve IP adresiniz
 • Banka hesap bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz, kimlik numaranız, vergi kimlik bilgileriniz
 • Hesabınız için vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz (isim bilgileri, adres bilgileri, cinsiyet ve yaş bilgileri)
 • İçerik (ses ve görüntünüz dahil)
 • Reklam Veren ile aranızda geçen iletişim ve mesajlar
 • Kişisel eğilimleriniz, tercihleriniz, alışkanlıklarınız, kişiliğiniz, yaşam tarzınız, ilgi alanlarınız, hobileriniz hakkındaki bilgiler
 • Tanıtım, etkinlik ve yarışmalarımıza katılmayı seçtiğinizde, kaydolmak veya girmek için kullandığınız bilgileriz
 • Mesleğiniz
 • Sosyal Medya Ağları’ndan Edinilen Kişisel Veriler
 • Bizden başka insanlarla iletişim kurmamızı ya da bu kişilerin bilgilerini işlememizi isterseniz (örneğin sizin adınıza arkadaşlarınızdan birine bir e-posta göndermemizi isterseniz), isteğinizi tamamlama amacıyla başkaları hakkındaki bize vermiş olduğunuz bilgiler
 • Gizlilik politikasını kabul ederek ve onaylayarak, tarafınıza ait Sosyal Medya Ağları’nda bulunan hesap veya hesaplardan edinilen her türlü kişisel verinizin ILONSI tarafından işlenebileceğine onay verdiğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

 • Toplanılan kişisel veriler Gizlilik Politikasında belirtilen belirli kullanımlara ek olarak, ILONSI tarafından aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde de kullanılabilir.
 • Kimliğinizi belirlemek ve Uygulama’ya kayıt için koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmek
 • Diğer iş ortaklarımızla koordineli olarak onların sunduğu hizmetleri size sunmak amacıyla kaydınızı almak
 • Uygulama üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili tarafınıza bilgi sağlamak
 • Ücret ödemesinin tarafınıza yapılmasını sağlamak
 • Yalnızca onayınızın bulunması durumunda sizlere pazarlama materyalleri sunmak
 • Yeni ürünler ve özellikler geliştirip test etmek
 • Hizmet ile ilgili teknoloji sorunlarını teşhis etmek ve/veya düzeltmek
 • Şikayet ve sorularınızı yanıtlamak ve ILONSI ile aranızdaki iletişimin sağlanması
 • Anket yanıtlamak ve pazar araştırmalarında bulunmak
 • Bilgilerinizi güncellemek
 • Uygulama hakkında fikirlerinizi ve yorumlarınızı almak
 • Tarafınıza gerekmesi durumunda yasal ve idari bildirimler göndermek

Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar:

 • İçerik ve size ait kişisel veriler, ILONSI’nin bağlı olduğu şirketler grubuna resmi olarak bağlı olan veya bu gruba bağlı hale gelen işletmelerle paylaşılabilir ve bunlara aktarılabilir, kullanmasına izin verebilir.
 • İçerik veya kişisel verileriniz Uygulama konusu hizmetin sunulmasına yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla paylaşılabilir. Hizmet Sağlayıcıları İçerik ve/veya kişisel verilerinize makul gizlilik koşullarına uygun olarak erişebilecektir.
 • İçerik veya kişisel verileriniz sizlerle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonimleştirilerek paylaşılabilir. Anonimleştirilen bu içerik veya kişisel veriler ILONSI’nin reklam verenleri ve iş ortakları dahil ancak bunlar sınırlı olmamak üzere ILONSI’nin münhasır takdir hakkına bağlı olarak diğer üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla paylaşılabilir.
 • ILONSI ve iştirakleri içerik veya kişisel verilerinizi sizin bulunduğunuz ülke dışında ve dünya çapında başka ülkelere aktarma hakkına sahiptir.

ILONSI’nin şirket hisselerinin bir bölümünün veya tamamının başka bir kuruluşa satılması veya başka bir şekilde devredilmesi halinde (örneğin birleşme, devralma, tasfiye gibi bir işlem sırasında), içerik veya kişisel verileriniz satılan veya devredilen ürünler arasında olabilir veya alıcılarla işlem amacı ile orantılı olarak paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz Uygulama’dan yararlandığınız sürece saklanacaktır. Uygulama’da yer alan kaydınız sona ermesine rağmen ILONSI, raporlama ve analitik analiz amaçlarıyla kullanıcı adı, isim, yaş ve cinsiyet bilgilerini işleyebilir. Kişisel verileriniz elde edilmiş oldukları amaçlar bakımından gerekli olandan daha uzun süre işlenmeyecektir.

Kişisel verileriniz ile alakalı olarak;

 • Kendinize ait hesap ayarlarınızı değiştirerek istediğiniz zaman güncelleme hakkına sahipsiniz.
 • İşlenen kişisel verilerinizin güncel ve gerçeğe uygun olması için, Uygulama aracılığıyla ILONSI’ye doğrudan vermiş olduğunuz bilgilerde (e-mail vb.) herhangi bir değişiklik veya güncelleme olması durumunda değiştirilen veya güncellenen bilgiyi derhal Gizlilik Politikasında belirtilen yollardan herhangi birisi ile ILONSI’ye iletmeniz gerekir. Tarafınıza ait bilgilerin güncel ve gerçeğe uygun olmaması durumunda doğabilecek zararlardan ILONSI sorumlu değildir.
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek, işlenen kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçün kişileri öğrenmek, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi için burada gösterilen yollardan herhangi birisini kullanmak suretiyle ILONSI ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek için Uygulama üzerinden ILONSI ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.
 • Talebiniz doğrultusunda, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi yahut yine talebiniz doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesi hallerinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi için Uygulama üzerinden ILONSI ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Bununla birlikte; ilgili mevzuat kapsamında ileteceğiniz taleplerinizin ILONSI tarafından karşılanması ILONSI açısından ayrıca bir maliyeti gerektirirse, ilgili makamlarca belirlenen tarifedeki ücretin tarafınızca ödenmesi ILONSI tarafından talep edilebilir.

Uygulama’da bağlantısı olanlar dâhil, üçüncü taraf internet siteleri veya hizmetlerinde gezinmeniz ve etkileşimde bulunmanız, üçüncü tarafın kendi kurallarına ve ilkelerine tabidir. Ayrıca, kendi kişisel verilerinize erişmesine izni verdiğiniz üçüncü taraflardan ILONSI’nin sorumlu olmadığını ve üzerlerinde herhangi bir kontrolünün söz konusu olmadığını bildiğinizi kabul edersiniz. Üçüncü taraf bir internet sitesini veya hizmetini kullanmanız ve size ait kişisel verilere erişilmesine izin vermeniz durumunda, bunun riski tamamen kendi size aittir.

ILONSI, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde ILONSI, Gizlilik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik gibi yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.ILONSI’nin kullanıcılarla akdettiği Sözleşme’nin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.