KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Cyprus Prodromou Avenue, Oneworld House, 75 Nicosia, 2063 adresinde faaliyet gösteren ILONSI LTD. (“ILONSI”) ile ILONSI mobil uygulamasına (“Uygulama”) Ajans (“Ajans”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilerek Ajans tarafından Sözleşme’nin elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme’de her iki taraf birlikte Taraflar olarak ifade edilecektir.

MADDE 2- TANIMLAR

Uygulama: Kullanıcı’nın belirtilen kriterlere uygun bilgileri girerek oluşturdukları profil sayesinde marka veya ajansları arama butonuyla veya filter sistemiyle bulmasına imkan veren, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

Sözleşme: Uygulama’da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının Sözleşme’yi anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde bir bütün olan elektronik sözleşmeyi ifade eder.

Sosyal Medya Ağları: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube başta olmak üzere internet üzerinden erişim sağlanan bütün sanal ortam ve sosyal medya mecralarıdır.

Influencer: Sosyal Medya Mecraları’nda belirli bir sayının üzerinde takipçisi olan, popüler olarak nitelendirilebilecek ve Uygulama dahilinde sunulan hizmetlerden Sözleşme şartları doğrultusunda yararlanan gerçek kişidir.

Marka:  Hukuka uygun her türlü ürünü veya hizmeti tanıtmak amacıyla Infleuncer’den Sosyal Medya Ağları aracılığıyla içerik paylaşmasını talep eden her türlü gerçek veya tüzel kişidir.

Ajans: Bünyesinde kayıtlı çok sayıda Influencer ve Marka’nın Uygulama’da sunulan hizmetlerden topluca yararlanmasını sağlayan tüzel kişidir.

Kullanıcı: Uygulama’ya Sözleşme’de belirtilen yöntemlerle üye olan veya Uygulama’da sunulan hizmetlerden Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Influencer, Marka ve Ajans

MADDE 3- KONU VE KAPSAM

3.1. Sözleşme’nin konusu Uygulama’da sunulan mevcut hizmetler ile ILONSI tarafından geliştirilmesi planlanan tüm hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların Sözleşme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

3.2. Uygulama, Kullanıcı’nın Sözleşme koşullarını kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuş olup Kullanıcı, uygulamaya üye olmakla, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.3. Kullanıcı, Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ILONSI tarafından yapılan tüm uyarı, ilan, bildirim ve açıklama gibi her türlü beyanı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 4- UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1 Kullanıcı, uygulamaya e-posta, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilecektir.

4.2. Uygulama’ya üye olabilmek için gerçek kişiler bakımından her halde en az 13 yaşında olmak veya Kullanıcı’nın vatandaşı olduğu ülke yasalarına göre hukuki işleme taraf olmak için gereken asgari yaşta olmak, yaş koşulunu sağlamayanlar için kanuni temsilcinin izninin olması, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili kişilerden olmak gerekmektedir. Aksi yöndeki üyelik başvuruları, kayıt işlemlerini tamamlanmış olsa dahi uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacaktır ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan ILONSI sorumlu olmayacaktır. Bu halde Kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3 Üyelik işlemi, kullanıcı adayı tarafından üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi sonrasında ILONSI tarafından kayıt talebinin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı, üyeliğin tamamlanmasından sonra Uygulama’nın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. ILONSI, Uygulama’nın içeriğine dahil reklam, ilan, bilgi, içerik ve benzeri tüm unsurları sınırlama olmaksızın ve olduğu haliyle sağlamaktadır. ILONSI, Kullanıcı’nın Uygulama yoluyla sağladığı hiçbir bilgi, hizmet veya Uygulama içeriğine dahil hiçbir unsurun doğruluğu veya yasal sınırlar içinde olduğu hakkında açık, dolaylı, yasal veya başka bir şekilde garanti vermemektedir. Uygulama yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğru, tam ve kullanılabilir olduğunu değerlendirmek yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

4.4. Uygulama’ya üye olabilmek için Kullanıcı’nın, ILONSI tarafından Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmamış olunması gerekmektedir.

4.5 Sözleşme’nin onaylanması ve yürürlüğe girmesi, Kullanıcı ve ILONSI arasında hiçbir nam altında iş ortaklığı, temsilcilik, işverenlik ilişkisi doğurduğu anlamını taşımamaktadır.

4.5. ILONSI, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. ILONSI, Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında olsa dahi, Kullanıcı’ya ait üyelik ve kimlik bilgilerini açıklamamak kaydıyla; söz konusu bu bilgilerle, pazar araştırmaları yapmak veya benzer sebeplerle bu hususta veri tabanı oluşturabilecek, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler içeren raporlar düzenleyebilecektir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilecektir. Ayrıca, ILONSI bu rapor veya istatistikleri hizmet sağlayıcı iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz olarak paylaşabilme hakkına sahiptir. Bu tarz işlemler ILONSI’nin Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

4.6. ILONSI, Kullanıcı’yı yeni hizmet veya projelerden, Uygulama mesajlaşma servisi, e-posta, sms, sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcı’nın ILONSI ile paylaştığı her türlü iletişim kanalı üzerinden haberdar edebilecektir. Ayrıca ILONSI çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri Kullanıcı ile paylaşabilme hakkına sahiptir. 

5. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Tüm Kullanıcı’lar İçin Ortak Yükümlülükler

5.1.1 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken Sözleşme içerisinde bulunan tüm şartlara ve kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.2 Uygulama’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan Kullanıcı yalnızca hukuka uygun amaçlarla hareket edebilirler. Kullanıcı’nın, Uygulama dahilinde yaptığı her iş ve eylemde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, vatandaşı olduğu ülkelerin yasal düzenlemelerine ve mevcut yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ILONSI’nin  Uygulama’ya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. Kullanıcı, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı, ahlak dışı, ırkçı, politik mesajlar içeren, zararlı, tehdit edici, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek nitelikte ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir içerik, bilgi, veri, metin, video, mesaj, kullanıcı adı, profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, yazılım veya imajlar veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyali Uygulama’ya dahil etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.4. Kullanıcı, ILONSI’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, ILONSI’nin kullanıcıya ait gizli/özel/kişisel veya özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgi gibi her türlü bilgiyi resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ILONSI’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.5. Kullanıcı, ILONSI’nin işbu sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin ifasına yönelik olarak veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olduğunu onaylamış ve bu sebeple ILONSI’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.6. Kullanıcı, Uygulama’ya giriş için kullandığı kullanıcı adı, şifre, kod gibi uygulamaya erişim için gerekli bilgileri gizli tutmakla yükümlü olup bunların güvenliğini sağlamaları kendi sorumluluklarındadır. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir ve Kullanıcı’nın işbu bilgilerini üçüncü kişilerden saklamaları gerekmektedir. Kullanıcı’nın sisteme erişim araçlarının üçüncü bir kişi tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. ILONSI’nin bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin tespiti konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, söz konusu bu bilgilerin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun hukuki ve cezai tüm sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin sadece kendisini bağlayıcı olduğunu ve ILONSI’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde ILONSI’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.7. Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru, güvenli ve hukuka uygun olduğunu söz konusu bilgi ve içeriklere ilişkin bağlantıların uygulamada yayınlanmasının herhangi bir hukuka aykırı bir durum oluşturmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. ILONSI, Kullanıcı tarafından iletilen veya Uygulama üzerinden Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan tüm bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, eksik veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumlu tutulamaz.

5.1.8. Kullanıcı, Uygulama’ya kayıt esnasında oluşturulmuş her bir kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Uygulama üzerinde yeni bir üyelik oluşturulması halinde tanımlanabileceğini, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu, bu hallerde ILONSI tarafından üyeliğin sona erdirebileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.9. Kullanıcı, Uygulama’ya sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri ILONSI’ye gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde ILONSI’nin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zarar için Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

5.1.10. Kullanıcı, Uygulama’da kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlem ve üçüncü kişilerle kuracağı sözleşmesel hukuki ilişkilerden sadece kendisi sorumludur. Kullanıcı, ILONSI’nin yazılı onayı olmadan Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

5.1.11. Kullanıcı’nın, Uygulama’yı kullandığı sırada ileri sürdüğü fikir, düşünce ve ifadeler ile Uygulama ortamına eklediği dosya, içerik ve bilgilerin temel hukuk ilkelerine, yasalara, ahlak kurallarına aykırılığına ilişkin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, ILONSI’nin bu paylaşımlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Uygulama geneline zarar verecek veya ILONSI’yi üçüncü kişilerle hukuki ihtilafa sevk edecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşmayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumluluğu üstüne aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

5.1.12. Kullanıcı, Uygulama’nın tüm haklarıyla birlikte ILONSI’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini bilmektedir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait ve Uygulama’da bulunan video klipleri, katalogları, resimleri, metinleri, dosyaları, veritabanları ve benzeri içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Uygulama’daki  kendi hesabına yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri  Uygulama üzerindeki bu tür faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ILONSI  doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve katlanmak zorunda kaldığı tüm zararları Kullanıcı’ya rücu eder.

5.1.13. Kullanıcı; ILONSI’nin (taahhüt anlamına gelmemek kaydıyla) yapabileceği herhangi bir çekiliş ve hediye kampanyası kapsamında hak kazanması halinde Kullanıcı bilgilerini, kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmasına onay verdiğini ve bu sebeple ILONSI’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.1.14. Kullanıcı, ILONSI’nin her türlü profil içeriği ile ilgili talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadır. ILONSI tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir. ILONSI’nin zararlı gördüğü içeriği yayından kaldırma, değiştirme, gerekirse üyeliği askıya alma ve tamamen iptal etme hakkı saklıdır.

5.1.15. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken ulaştığı bilgi ve verileri açıklamamakla veya ifşa etmemekle  ve  söz konusu bu bilgi ve verileri ILONSI’nin belirttiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye aykırı davranması veya ihlal etmesiyle elde ettiği Kullanıcı’ya veya diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve mevcut kanunlar kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu kişisel verileri kullanması, aktarması veya benzer bir işleme konu etmesi sonucunda; yetkili diğer kişi ve kurumların, mahkemelerin bu durumla ilgili olarak verdikleri kararlardan ILONSI’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bu zararı  gidereceğini kabul ve taahhüt etmekt

5.1.16. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken yaptığı işlemlerle ilgili olarak  alenileşmiş olan kişisel verilerinin internet arama motorları veya buna benzer verileri depolayan ve kullanan sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında kullanılması gibi durumlar için ILONSI’nin herhangi bir izninin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin depolamak veya benzer yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekilde kullanılması veya aktarılmasından dolayı ILONSI’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt eder.

5.1.17. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken kendisine ait özel nitelikteki kişisel verilerini paylaşmaması gerektiğini  aksi halde bu özel nitelikteki kişisel verilerin kullanılması veya paylaşılması sonuçlarından ILONSI’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve kendisinin bu durumu bilmesi gerektiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.18. Kullanıcı’nın, Uygulama’nın sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, ILONSI’nin sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı’nın bu maddeyi ihlal niteliği taşıyan her türlü eylemi ILONSI tarafından engellenecektir. Bu kapsamında oluşan mevcut ve muhtemel zararlara ilişkin ILONSI’nin rucüen tazminat hakkı mevcuttur.

5.1.19.Kullanıcı, sadece teklif verme amacıyla ilgili ilan içeriklerini öğrenme ve görüntülemek için ILONSI’nin arayüzünü kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın teklif verme amacı dışında başka bir amaçla arayüzü kullanarak bütün ilanlara ulaşmaya çalışması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanarak başkaca platformlarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlaması, başka veritabanına aktarılarak bu ilanların üçüncü kişilerin erişimine açması, Uygulama üzerindeki ilanlara link verilmesi, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek hukuka aykırı bu gibi benzer fiillere ILONSI tarafından izin verilmemektedir. ILONSI, gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkına sahiptir. 

5.2. Ajans Hak ve Yükümlülükleri

Ajans, bünyesinde kayıtlı kullanıcı grubuna göre değişen Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Buna göre Ajans bünyesindeki Influencer kullanıcılar, Sözleşme’deki Influencer’ın, Marka kullanıcılar ile Marka’nın tabi olduğu hak ve yükümlülüklere tabi olacaktır. Buna göre;

Ajans’ın Influencer Kullanıcıları;

5.2.1. Infleuncer, Marka tarafından talep edilen hizmet teklifine uygun bir içerik hazırlamayı ve ilgili içeriği kararlaştırılan süre dahilinde Uygulama üzerinden Marka’nın onayına sunmayı kabul ve taahhüt eder. Marka tarafondan içeriğin düzeltilmesi, değiştirilmesi talep edilebilir. Söz konusu içeriğin yayınlanmasının talep edildiği Sosyal Medya Ağları, Influencer ve Marka tarafından birlikte kararlaştırılacaktır. ILONSI yalnızca tarafları buluşturmayı hedefler. Hizmet talebinin içeriği, ücretin kararlaştırılması, içeriğin onaylanması ve benzeri süreçlerde hiçbir yükümlülük sahibi değildir.

5.2.2. Influencer, Sosyal Medya Ağları’nda paylaşmış olduğu her türlü resim, fotoğraf, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içerik ile kendisine ait kişisel bilgilere ILONSI tarafından ulaşılmasına izin verdiğini bunların her zaman ILONSI tarafından görüntülenebileceğini ve izlenebileceğini, kabul ve taahhüt eder.

5.2.3 Influencer, Sosyal Medya Ağları’nda yayınladığı ve paylaştığı tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü içeriğin kendisi tarafından üretildiğini, tüm fikri haklarına tek başına sahip olduğunu ve bu haklar üzerinde üçüncü kişilerin herhangi bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda ILONSI’ye yönelik her türlü talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. ILONSI, bu madde kapsamında her türlü denetimi yapma hakkına sahip olmakla birlikte herhangi bir kontrol yükümlülüğünde değildir. Infleuncer fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, ILONSI, ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Infleuncer’in üyeliğine son vermek hakkına sahiptir. Influencer’in hukuka aykırı bu fiillerinden dolayı ILONSI’nin dava ve tazminat talep hakkı saklıdır.

5.2.4. Influencer, hesap bilgilerinin gizliliğinden ve hesabından yapılan bütün işlemlerin sorumluluğundan bizzat sorumludur.  Hesabının üçüncü kişiler tarafından yetkisiz şekilde kullanılması halinde durumu derhal ILONSI’ye bildirecektir. Hesaba yetkisiz şekilde erişim sağlanması halinde Kullanıcı’nın uğrayacağı bütün zararlardan kendisi sorumlu olup hiçbir şekilde ILONSI’ye hukuki ve cezai bir sorumluluk yüklenemez. 

5.2.5. Influencer’in şifresini unutması ya da kaybetmesi halinde mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Infleuncer’in kayıtlı e-posta adresi dışında başka herhangi bir adrese bildirilmez. Şifrenin güvenliğinden Infleuncer tek başına sorumludur. Infleuncer hesabını tehlikeye atacak işlemleri yapmamak, şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamak, başkasına kullandırmamak ve devretmemek sorumluluğundadır. Influencer’in rızasıyla veya kusuruyla şahsi şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve maddi ve manevi zararlar da dahil olmak üzere hiçbir zarardan ILONSI sorumlu tutulmayacaktır. Influencer hesabının herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının, paylaşım yapılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolunda itiraz hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder. Influencer usulsüz kullanımları yapan kişileri ILONSI’nin tespit etmekle yükümlü olmadığını, ILONSI’den bu yönde bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Ajans’ın Marka Kullanıcıları;

5.3.1 Marka, Uygulama’yı kullanmak ve uygulama üzerinden hesap oluşturmak için bir telefon numarası veya e-posta adresini kullanarak uygulamaya giriş yapmalıdır. ILONSI, Marka’ya ücretsiz olarak üye olma hakkı ve Uygulamada sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanma imkanı tanımaktadır.

5.3.2 Marka,Uygulama üzerinden Influencer veya Ajanslar ile iletişime geçebilecek böylece talep ettiği hizmete ilişkin ilan vererek yayınlamış olduğu ilana yapılan başvuruları değerlendirebilme veya kendisi herhangi bir ilanla ilgili olarak Influencer veya Ajanslara işbirliği teklifinde bulunabilme imkanına sahip olacaktır. 

5.3.3. Marka’nın Uygulama içeriğinde yer alan teklif metnini doldurması ile Influencer ile arasında reklam, organizasyon gibi çeşitli konularla ilgili olarak ücretli işbirliği süreci başlamış olacaktır. ILONSI bu teklif metninin herhangi bir tarafı veya garantörü değildir.

5.3.4. Marka’nın Uygulama üzerinden Influencer’a gönderdiği hizmet talebinin konusunun suç teşkil etmediğini, hukuka, ahlaka ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Marka’nın işbu maddeye aykırılık içeren hizmet talebinin Influencer ile paylaşması halinde, ILONSI’nin içeriğin yayınlanmasından dolayı herhangi bir hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3.5. Marka, talep ettiği hizmete ilişkin ilan vermeden önce, Influencer’a ödenecek hizmete konu işin ücretini ILONSI’ye depo etmek yükümlülüğündedir. Ücret depo edilmeden, ilan Uygulama üzerinden yayınlanmayacaktır.

5.3.6. Marka ve Influeuncer arasında anlaşma olması halinde Marka söz konusu anlaşma metninin bir nüshasını ILONSI’ye göndermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir anlaşma metninin imzalanmış olması hiçbir surette Sözleşme’nin geçerliliğini ve hükümlerini etkilemeyecektir ve Sözleşme tarafları arasında geçerli olmaya devam edecektir.

5.3.7. Marka, Influencer tarafından kendisine iletilen içeriği doğrudan kabul edebileceği gibi değişiklik talep edebilir. İçeriğin hangi Sosyal Medya Ağları’nda paylaşılacağı Influencer ve Marka tarafından birlikte karar verilecektir. ILONSI’nin bu süreçte herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Marka, hizmet teklifine uygun olarak hazırlanan içeriğin Sosyal Medya Ağları’nda paylaşılmasından sonra en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde Uygulama üzerinden onayını ILONSI’ye ileteceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3.8. Marka, içeriğin hizmet teklifinden tamamen farklı olması, hukuka ve kanunlara aykırı unsur içermesi ve teklifte öngörülen süre içinde geç yapılması ya da hiç yapılmaması halleri ile sınırlı olmak üzere onay vermekten kaçınabilir. Bu durumda  ILONSI itirazı değerlendirip karara bağlayacaktır. ILONSI’nin itirazın doğru ve haklı gerekçelerle yapıldığını tespit ederse Marka’dan, Influencer’a ödenmek üzere tahsil edilen ücret Marka’ya yedi gün içerisinde iade edilecektir. 

5.3.9. Marka, onay aşamasından önce Influencer tarafından Marka’ya iletilen içeriği hiçbir ortamda paylaşmayacağını ve içeriğin kısmen ya da tamamen kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını veya kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

6. ILIONSI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ILONSI, Uygulama kapsamındaki ürün ve hizmetlerin sunumunu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, ilgili hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. ILONSI, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

6.2. ILONSI, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve önceden bir ihtara gerek olmaksızın, Uygulama’da sunulan ürün ve hizmetleri veya içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, yeniden organize etme,  Kullanıcı’nın Uygulama’ya yüklediği bilgi ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve silme hakkına sahiptir. 

6.3.ILONSI, Kullanıcıların kendi arasında kurulacak olan hukuki ilişki kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaftan veya oluşabilecek zarardan sorumluluğu bulunmamaktadır. ILONSI, Kullanıcı tarafından sunulan hizmetlerin ayıplı olması, yetersiz olması, beklentiyi karşılamaması ve benzeri hususlara ilişkin müdahil olma ve değerlendirme yapma yükümlülüğünde değildir. 

6.4. ILONSI, Uygulama üzerinden, referans kolaylığı veya çeşitli sebeplerle ILONSI’nin kontrolü dahilinde olmayan üçüncü kişilere ait bir takım internet sitelerine, portallara, dosyalara veya içeriklere dair linkler verebilir. Söz konusu bu linkler bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici nitelikte olmadığı gibi internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik de herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. ILONSI’nin uygulama üzerindeki linkler aracılığıyla erişilen bu internet siteleri, portallar, dosyalar ve içerikler ve bunlar üzerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

6.5. ILONSI, Uygulama’nın işleyişine, Sözleşmesi’nin koşul ve kurallarına, genel ahlak kurallarına, hukuka, kişisel verilerin korunmasına, başkalarının kişilik haklarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve bu yorum, mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. Ayrıca ILONSI, günün koşullarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Kullanıcı’ya ek yükümlülükler getirebilir.

6.6. Kullanıcı, diğer kullanıcıların özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ILONSI ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ILONSI’yi tazmin etmekle sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.7. ILONSI’nin Uygulama’da Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunu, gerçekliğini, doğruluğunu araştırma ve kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.8. ILONSI gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. Bu açıdan ILONSI, Uygulama kapsamında verdiği ürün ve hizmetlerin sürekli aktif ve erişebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. ILONSI, uygulama ve sunulan hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz ve mükemmel olduğu yönünde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. ILONSI uygulama üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 

6.9. ILONSI, Kullanıcı’nın Uygulama’daki ürün ve hizmetleri kullanması, gerektiği gibi kullanmaması, Sözleşme taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı davranması,  teknik sebeplerle ortaya çıkacak arızalardan, iletişim ağı sorunlarından, ILONSI’den kaynaklanan hata ve arızalar da dahil olmak üzere  Uygulama üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesintisi, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden, işletim sistemi uyumsuzluklarından ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan kar kaybı, iş kaybı, işin kesintiye uğraması gibi doğrudan veya dolaylı zararlardan, Kullanıcı’nın veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat talepleri konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez

6.10. Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının, yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğin devamı sırasında diğer kullanıcılar tarafından yapılan şikayetler veya makul kabul edilemeyecek derecede olumsuz yorumlar alınması, Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması ve benzeri sebeplerle; ILONSI herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın üyeliği durdurabilir, askıya alabilir veya Sözleşme’yi tek taraflı feshederek Kullanıcı’nın üyelik statüsüne son verebilir. ILONSI, üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması veya Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından ILONSI, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

6.11. ILONSI, Kullanıcı ile yapılan işbirliği anlaşmasını veya Kullanıcı’nın ürettiği ve yayınlanmak üzere sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve benzeri eserleri tanıtım amacı ile her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlama, işleme, ILONSI’ye ait sosyal medya ağlarında paylaşma veya ILONSI tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Bu hallerde Kullanıcı, ILONSI’den hiçbir telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

6.12. ILONSI, Kullanıcıların arasında gerçekleşecek olan iletişime ve etkileşime müdahalede bulunmaz. ILONSI’nin Marka ve Influencer arasında sözleşme imzalanması da dâhil olmak üzere herhangi bir hukuki ilişki tesis etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.13. Uygulama üzerinden Kullanıcı arasında gerçekleşen yazışmalar ve iletişimler ILONSI tarafından görüntülenebilmektedir. Bu kapsamda ILONSI’ye sürecin gizli olduğuna dair hiçbir itiraz ve talep yöneltilemez. 

6.14.ILONSI, Uygulama sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir  uygulama kullanıcısının sistemindeki çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğu ve bunların, Kullanıcı’nın Uygulama’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde uygulamaya erişen Kullanıcı’nın ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul eder.

6.15. ILONSI’nin Uygulama üzerinden yayınladığı dijital reklamlar ve link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı ILONSI’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ILONSI, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.16. ILONSI, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. ILONSI, Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında olsa dahi, Kullanıcı’ya ait üyelik ve kimlik bilgilerini açıklamamak kaydıyla; söz konusu bu bilgilerle, pazar araştırmaları veya uygulamada yapılacak iyileştirme ve güncellemelerle ilgili araştırmalar yapmak için veya benzer sebeplerle bu hususta veri tabanı oluşturabilecek, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler içeren raporlar düzenleyebilecektir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilecektir. Ayrıca, ILONSI bu rapor veya istatistikleri hizmet sağlayıcı iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz olarak paylaşabilme hakkına sahiptir ve ILONSI’nin işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından da kullanılabilecektir. Bu tarz işlemler ILONSI’nin Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmemektedir.

MADDE 7- ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELİK PAKETLERİ 

7.1. Ajans Influencer kullanıcıları bakımından ücretli üyelik sistemine tabidir. Marka kullanıcıları bakımından ise Uygulama’yı ücretsiz olarak kullanabilir. Buna göre;

7.2. Ajans, Uygulama’yı kullanmak ve Uygulama üzerinden hesap oluşturmak veya ücretli işbirlikleri kurmak için bir telefon numarası veya e-posta adresini kullanarak uygulamaya giriş yapmalıdır. ILONSI, aşağıda belirtilen kapsamlarda; üç çeşit üyelik paketinden birini satın alabilir

  • Aylık 10 başvuru, 10 mesaj hakkı tanıyan Ücretsiz Üyelik Paketi,
  • Aylık 30 başvuru, 60 mesaj hakkı tanıyan ILONSI’nin Teklifi 79.90 TL’lik Üyelik Paketi,
  • Aylık limitsiz başvuru, mesaj, ILONSI Ajans listelerine dahil olma, özel etkinliklere davet, bir iş günü içinde para çekme hakkı tanıyan 169.90 TL’lik Premium Üyelik Paketi.

Ajans, belirlemiş olduğu üyelik paketleri ile Uygulama üzerinden Marka ile iletişime geçebilecek, ilanlara teklif vererek başvuruda bulunabilecek veya kendisine gelen işbirliği tekliflerini değerlendirme olanağı sağlayacaktır. Ajans’ın Uygulama’da bulunan teklif metnini doldurması sonucu Marka ile arasında reklam, organizasyon gibi çeşitli konularla ilgili olarak ücretli işbirliği süreci başlamış olacaktır. ILONSI bu teklif metninin herhangi bir tarafı veya garantörü değildir. 

7.3. ILONSI, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerinin içeriğini veya kullanım kapsamını kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

7.4. Ajans, ILONSI’nin sahip olduğu ücretlendirmeler ve uygulama içi satın alım paketleriyle alakalı değişiklikleri sahip olduğu paketin güncel halini kullanmakla kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Uygulama’nın yayından kaldırıldığı veya teknik sebepler dolayısıyla askıda olduğu zaman dilimlerinde Ajans yapılan uygulama içi satın alımları ile alakalı hak talep edemez.

7.5. Ajans, Uygulama içi satın almış olduğu herhangi bir üyelik paketi ile birlikte kendiliğinden 30 günlük periyotlarla tekrarlanan bir abonelik satın almış olur. Ajans, ödeme yöntemini iptal edene kadar söz konusu bu ücretli üyelik paketini her 30 günün sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Ajans’ın satın almış olduğu ücretli üyelik paketini veya Uygulama’yı hiç kullanmaması ve benzeri sebeplerle ILONSI’nin, Kullanıcı’ya herhangi bir para iadesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.  ILONSI’nin Ajans’ın üyeliğini geçici veya süresiz olarak sonlandırması gibi durumlarda, paket içi satın almalar veya üyelik paketleri için herhangi bir geri ödeme yapması söz konusu değildir.

7.6. ILONSI, Ajans’ın uygulama içi satın almış olduğu hizmetler veya üyelik paketlerinin faturalandırılması ve bu faturaların ödeme yöntemi ile ilgili olarak aracı şirket stripe.com altyapısını kullanmaktadır. Ajans’ın yapmış olduğu ödemelerle ilgili herhangi bir faturalandırma hatası olmasında ILONSI’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, Ajans’ın Uygulama içi satın alımları ile ilgili olarak sisteme vermiş olduğu hesap bilgileri ile ilgili ortaya çıkabilecek zararlardan da ILONSI’nin sorumluluğu yoktur.

8. ÜCRETİN ÖDENMESİ

8.1. Ücret, Marka ve Ajans arasında Uygulama üzerinden gerçekleşen iletişim ve yazışmalar sonucu kurulan bağımsız sözleşme ilişkisi ile belirlenmektedir. Ücretin belirlenmesi ile ilgili olarak ILONSI’nin herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.2. Influencer, Uygulama üzerinden yapmış olduğu ücretli işbirliklerinde anlaşma konusu edimleri tam ve gereği gibi yerine getirme yükümlülüğünü kabul ve taahhüt etmektedir. Ajans’ın Sözleşme konusu işi ifa etme süreci; Taraflar arasında yapılacak sözleşme kapsamında belirlenecektir. ILONSI’nin yapılan işin kalitesinden, niteliğinden, gereği gibi veya hiç ifa edilmemesinden herhangi bir hukuki, cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Ajans, işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde kendisinin ücrete hak kazanmayacağını ve bu kapsamda ILONSI tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

8.3. Ajans tarafından içeriğin Sosyal Medya Ağları’nda paylaşılmasının ve Marka’nın onaylamasının ardından ücret ILONSI tarafından Ajans’ın üyelik formunda belirtmiş olduğu banka hesabına beş işgünü içerisinde yatırılacaktır. Ajans tarafından bildirilen banka hesap bilgilerinin veya kimlik numarasının kendisine ait, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu aksi takdirde doğabilecek bütün zararlardan münhasıran sorunlu olduğunu, ILONSI’ye hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

8.4. ILONSI, Ajans tarafından sağlanan içeriğin Marka tarafından onaylanacağına, Sosyal Medya Ağları’nda yayımlanması ve paylaşılması ile ücrete hak kazanılacağına ilişkin herhangi bir taahhüt altına girmemektedir veya garanti vermemektedir. Marka içeriği onaylamazsa ücretin ödenmeyebileceği hususu Ajans’ın bilgisi ve kabulü dahilindedir.

8.5. Ücret ödenmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek havale-eft gönderim masrafları Ajans tarafından karşılanacaktır. 

8.6. Premium üye dışındaki diğer üyelik paketi sahibi Ajans’ın ücretin ILONSI’den kendi hesabına ödenmesini talep edebilmesi için asgari 500,.- Türk Lirası bedelli işbirliği anlaşması yapmış olması, işi anlaşma şartlarına uygun şekilde tamamlanması ve Marka tarafından onaylanarak ücrete tam anlamıyla hak kazanması gerekmektedir. İşbu maddedeki 500,.- Türk Lirası bedelin altında kalan işbirliği anlaşmalarından doğan kazanımlar, ILONSI tarafından 500,.- Türk Lirası’na ulaşıncaya kadar hesapta depo edilir ve Ajans’a ödenmez. 

8.7. Ajans’ın, Uygulama üzerinden yaptığı her türlü iş veya işlemlerle ilgili olarak vatandaşı olduğu ülke yasalarına göre doğan vergi yükümlülüğü hususunda tüm hukuki, cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Ajans’ın işbu sorumluluğuna aykırı davranması neticesinde ILONSI’nin uğrayacağı her türlü zararı gidermekle  yükümlü olduğunu ve ILONSI’nin rücu hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

8.8. Üyelik paketleri üçüncü kişilere devredilemez.

MADDE 9- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulama’da yer alan unvan, işletme adı, tasarım, genel görünüm, metin, imge, logo, marka, patent, uygulanan iş model ve yöntemi gibi  ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ILONSI’ye veya ILONSI tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. ILONSI’ye ait tüm bu unsurlar ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır ve önceden izin alınmadan, kaynak gösterilmeden hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sunulamaz ve yeniden satılamaz. Uygulama’da sunulan hizmetten yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez ve Uygulama Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz. Aksi takdirde, bu durumdan sorumlu kişi veya kişiler ILONSI’nin uğradığı tüm zararları ( lisans verenler ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ILONSI’den talep edilen tazminat miktarları da dahil olmak üzere ) gidermekle yükümlüdür.

MADDE 10- SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

10.1.ILONSI, günün koşullarına bağlı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama’da sunulan hizmetleri ve Sözleşme’nin hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir. Sözleşme’de yapılan değişiklikler, ilan edildikleri tarihten veya önceden belirtilen herhangi bir geçerlilik tarihi olması durumunda ise bu belirtilen tarihten itibaren geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecektir, değiştirilmeyen geri kalan hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

10.2.Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır ve değişiklikler geçerli olduktan sonra Kullanıcı, sunulan hizmetten yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Sözleşme kapsamındaki hükümler Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEPLER

İşbu Sözleşme taraflarının makul kontrolünde olmayan ve ILONSI’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar; doğal afet, deprem, yangın, patlamalar, su baskını, salgın hastalıklar, savaşlar, iç savaşlar, ayaklanmalar, seferberlik ilanı, grev, lokavt, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, ILONSI’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın sisteme yapılan saldırılar ve kötü hava koşulları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ILONSI işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda , ILONSI için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek olup bunun için ILONSI’den herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

12.1. İşbu Sözleşme, kullanıcının uygulamaya üye olduğu veya uygulamayı kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir; Sözleşme, Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya benzeri sebeplerle geçici veya süresiz olarak üyeliğinin durdurulması durumlarında sona ermiş sayılacaktır. Öncelikle ILONSI, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat, ceza gibi benzeri bir yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın, Uygulama’dan yararlanmasına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. 

12.2. Kullanıcı’nın, Sözleşme kapsamında kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Uygulama’da ve işbu Sözleşme’de belirtilen kuralları ihlal etmesi ve özellikle bu madde kapsamında  aşağıda sayılan haller üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerinden sayılmaktadır. Tüm bu durumlarda Kullanıcı’nın sorumluluğu ve ILONSI’nin bundan dolayı uğradığı veya uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlülüğü söz konusudur ve ILONSI’NİN bu durumlarla ilgili olarak dava açma hakkı saklıdır.

  • Uygulama ve Sözleşme kapsamında belirtilen kuralları ihlal etmesi ve Uygulamayı zararlı kötü amaçlarla kullanmak, ,
  • Kullanıcı’nın, uygulamanın genel güvenliğini tehdit edecek, uygulamanın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yayılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi herhangi bir yöntemle, uygulamanın veya sistemin işleyişine müdahale edecek fiillerde ve gerçek dışı işlemlerde bulunması ve böylece ILONSI’nin  bilgi güvenliği sistemine risk oluşturabilecek  halleri,
  • Kullanıcı’nın kendisi için oluşturduğu kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  • Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin tanıtım, mahremiyet, telif veya diğer fikri mülkiyet hakkıda dahil  haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan işlemlerde bulunması,
  • Kullanıcı’nın diğer kullanıcılara istenmeyen e-postalar göndermek, sözleşme dışında para istemek veya dolandırmak,
  • Kullanıcı’nın, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan ve yasalara uygun olmayan bilgi ve içerikleri uygulamaya kaydetmesi veya oluşturduğu içeriklerde bunları kullanması,
  • Kullanıcı’nın, nefret söylemi barındıran, ırkçı, bağnaz herhangi bir gruba veya bireye karşı tehdit edici, şiddeti kışkırtıcı veya gereksiz şiddet içeren, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri özendiren, cinsel içerikli müstehcen veya çıplaklık içeren buna benzer pornografik bilgi ve içerikleri uygulamaya kaydetmesi veya oluşturduğu içeriklerde bunları kullanması 

MADDE 13- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

13.1. Sözleşme’nin uygulanmasında veya yorumlanmasında Sözleşme kapsamında Kullanıcı ve ILONSI arasında doğabilecek veya doğan her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlığın çözümünde tarafların öncelikle Güney Kıbrıs Cumhuriyetinde tahkim talebinde bulunması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle tahkim talebinde bulunulmamış veya tahkim sonucunda uyuşmazlığın giderilmemiş olması durumunda; Taraflar arasında Sözleşme’nin uygulanmasında veya yorumlanmasında ve işbu Sözleşmesi kapsamında doğacak her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde Güney Kıbrıs Hukuku uygulanacaktır. Sözleşme’den dolayı ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Güney Kıbrıs Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Kullanıcı, Güney Kıbrıs Mahkemelerinin özel yargılama yetkisine sahip olduğunu kabul etmekle birlikte ileride doğacak herhangi bir ihtilaf durumunda bu mahkemelerin uygun olmayan yargı yeri olduğu yönündeki iddialarından peşinen feragat ettiklerini kabul ve taahhüt etmektedir. 

13.2. Kullanıcı ile ILONSI arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık veya bu uyuşmazlığın mahkemeye taşınması gibi durumlarda; Kullanıcı, ILONSI ile arasındaki bu hukuki ilişki ve dava sürecini sosyal medya ve benzer platformlarda veya herhangi bir iletişim kanalı ve bu gibi basın yayın kurum ve kuruluşları kanalıyla duyurup toplum nezdine taşımayacağını ve bu durumu reklam yapma amacıyla kötüniyetli olarak kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde Kullanıcı, ILONSI ve iş ortaklarının bu olumsuz durumdan dolayı uğrayacağı veya uğraması muhtemel tüm zararlarından sorumlu olduğunu bunu tazmin etmekle yükümlüğü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

MADDE 14- YÜRÜRLÜK

14.1. Kullanıcı, üyelik kaydını tamamladığında işbu Sözleşme’de yer alan bütün hükümleri okuyup, anladığını ve  kabul ettiğini  ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiş olup elektronik olarak onaylaması ile sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş sayılmaktadır.

14.2. İşbu Sözleşme, on dört maddeden oluşmaktadır ve Kullanıcı’nın elektronik olarak onaylaması ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, kısmen veya tamamen geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir ve geçerliliğini korumaya devam edecektir.